به استحضار می‌رساند روز یکشنبه مورخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۷، دفاع دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در رشته سیاست‌گذاری علم و فناوری، سید مسلم موسوی درچه، ساعت ۱۴ الی ۱۶، با حضور اعضای هیأت داوران داخلی، دکتر امیر ناظمی و دکتر آرش موسوی و خارجی، دکتر مهدی محمدی و دکتر بوشهری و استاد مشاور، دکتر ناصر باقری‌مقدم و استاد راهنما، دکتر بهروز شاهمرادی، در محل سالن جلسات مرکز برگزار خواهد شد.

عنوان رساله وی "تبیین حکمرانی گذار فناورانه در ایران، مطالعه موردی: حوزه های فناورانه انرژی بادی و خورشیدی" است.