به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور جلسه مشترک مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با هدف امضاء تفاهم نامه همکاری بین این دو کانون تفکر و با حضور دکتر احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکتر سلگی رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و جمعی از مدیران برگزار گردید.

دکتر احمدی پس از معرفی و ارائه گزارشی از فعالیت های مرکز به لزوم همکاری مرکز و پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: تنظیم این تفاهم نامه نقطه شروعی خوبی برای همکاری می باشد. وی تاکید کرد مفاد این تفاهم نامه باید خیلی زود اجرایی شود. به گفته رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استفاده از ظرفیت کرسی ترویج علم یونسکو، آینده پژوهی در نظام فرهنگی و بررسی شاخص های فرهنگی در علم سنجی محورهایی است که میتوان همکاری های خوبی بین مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات آغاز شود.

دکتر سلگی  نیز پس از معرفی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و فعالیت های آن تاکید کرد: ترویج علم در حوزه فرهنگ عمومی ، نوآوری و فناوری فرهنگی و انتشار ترجمه های مشترک در محور جامعه، فرهنگ و دانشگاه، حوزه هایی است که میتوان در آنها همکاری های خوبی را شروع کرد.

در انتهای جلسه تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به امضاء رسید.