به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به منظور هم اندیشی در خصوص تدوین سند راهبری توسعه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اولین جلسه کارگروه تخصصی با حضور جمعی از صاحبنظران دو بخش دولتی و خصوصی در این حوزه در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

در این جلسه که با هدف تشریح کلیات، اهداف و مراحل طرح برای اعضاء کارگروه و اخذ نظرات در مورد تعیین قلمرو طرح برگزار شد، اعضای کارگروه با فرایند تدوین سند آشنا شدند و به بحث و تبادل نظر حول چشم انداز طرح پرداختند.