تایلند با راه اندازی مرکز استراتژیک استعدادها، ضمن تقویت حیطه‌های علم و تکنولوژی در این کشور، از سرمایه گذاران حمایت می‌کند. تاسیس این مرکز به بخش خصوصی اجازه می‌دهد دسترسی آسان تری به نیروی انسانی حیطه‌های علم و تکنولوژی داشته باشند و روند ورود و اقامت کارشناسان خارجی مورد نیاز را در این کشور تسریع خواهد کرد.

این اقدام با هدف تشویق نیروی انسانی به عنوان سرمایه ای مهم برای کسب و کارها و محرکی عمده در تحقق سیاست "Thailand 4.0" صورت می‌گیرد.

راه اندازی این مرکز نتیجه همکاری بین شورای سرمایه گذاری تایلند با پنج نهاد دولتی در این کشور است، شامل وزارت علم و تکنولوژی، شورای ملی تحقیقات، موسسه ملی توسعه علم و تکنولوژی و اداره ملی سیاست گذاری در حیطه‌های علم و تکنولوژی و نواوری.

مرکز استراتژیک استعدادها به طور رسمی روز سوم ژوئیه افتتاح شد و قرار است به عنوان بستر تعامل با بخش خصوصی در زمینه شناخت متخصصان و محققین در دسترس در حیطه‌های علم و تکنولوژی - با هدف حمایت از بخش خصوصی در اجرای برنامه‌های تحقیق و توسعه و فعالیت‌های نواورانه - عمل کند.

این مرکز به شناسایی شهروندان تایلندی و خارجی برخوردار از مهارت‌های تخصصی در حیطه‌های تکنولوژی و نوآوری، محققین دانشگاهی و دولتی و محققان برنامه تحرک استعدادها در اداره ملی سیاست گذاری علم، تکنولوژی و نواوری کمک خواهد کرد.

مرکز جدید به طور فعالی درگیر هماهنگ کردن و انطباق مهارت‌ها و تخصص‌ها با تقاضای بازار از سوی شرکت‌های خصوصی خواهد بود.

منبع : digitalnewsasia.com