به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سخنرانی تخصصی تحلیلی آسیب شناسانه از سنجش و ارزیابی علم و فناوری در ایران با سخنرانی دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی، سرپرست گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می شود.

این نشست به همت گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، روز دوشنبه ۱ مهرماه ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی برگزار خواهد شد.