به گزارش روابط عمومي مرکز تحقيقات سياست علمي کشور، ميز مطالعات اجتماعي علم، فناوري و نوآوري اين مرکز با همکاري گروه جامعه شناسي علم و فناوري انجمن جامعه شناسی ايران نشست «خرد دانشگاهي و آينده جامعه ايران» را برگزار مي کنند. اين نشست با حضور اساتيد و صاحبنظران اين حوزه از ساعت ۱۵ الي ۲۰ روز سه شنبه ۲۶ دي ماه ۱۳۹۶ در سال جلسات طبقه همکف مرکز تحقيقات سياست علمي کشور برگزار مي شود.

ساعت سخنران عنوان
۱۵ - ۱۵:۲۰ دکتر رضا ماحوزي از آکادمي افلاطون تا دانشگاه کانتي
۱۵:۲۰ - ۱۵:۴۰ دکتر سيد محمود نجات حسيني پارادوکس ايده دانشگاه در ايران؛ پروبلماتيک خردورزي در دانشگا ه هاي ايران
۱۵:۴۰ - ۱۶ دکتر مهدي مصباحيان مجال ديدين دادن به دانشگاه
۱۶ - ۱۶:۲۰ دکتر رحيم محمدي پايان دوره همساني روشنفکري ودانشگاه در ايران؛بحثي درآغازدوباره دانشگاه دردوره پساانقلاب
۱۶:۲۰ - ۱۶:۴۰ اسماعيل خليلي واقعيّت دانشگاه و مسأله خرد
۱۶:۴۰ - ۱۶:۵۰ پرسش و پاسخ ********
۱۶:۵۰ - ۱۷ استراحت و پذيرايي ********
۱۷ - ۱۷:۲۰ دکتر رضا صميم رابطه دولت و دانشگاه در ايران: تبييني از منظر جامعه شناسي تاريخي
۱۷:۲۰ - ۱۷:۴۰ دکتر غلامرضا ذاکر صالحي دانشگاهي که بود...
۱۷:۴۰ - ۱۸ علي نجات غلامي آينده دانشگاه ايراني در کمال هندسه اشياء
۱۸ - ۱۸:۲۰ دکتر نهال رياضي دانشگاه ايراني: ايده و واقعيت
۱۸:۲۰ - ۱۸:۳۰ پرسش و پاسخ ********
۱۸:۳۰ - ۱۸:۴۰ استراحت و پذيرايي ********
۱۸:۴۰ - ۱۹ دکتر مصطفي مهرآئين خرد دانشگاهي و ناديده انگاشتن جامعه
۱۹ - ۱۹:۲۰ دکتر مقصود فراستخواه خرد دانشگاهي و آينده جامعه ايران
۱۹:۲۰ - ۱۹:۴۰ دکتر نعمت الله فاضلي آموزش؛ مسئله امروز دانشگاه در ايران
۱۹:۴۰ - ۲۰ دکتر محمد امين قانعي راد دانشگاه و توليد خرد فرهنگي