به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به همت گروه آینده اندیشی این مرکز نشست تخصصی کاربست نظریه پیچیدگی در آینده پژوهی با سخنرانی دکتر حسن بشیری، عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان و عضو مدعو گروه آینده اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار میشود. این نشست که از سلسله میزگردهای تخصصی آینده پژوهی می باشد، شنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶تا ۱۸ در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد.

حضور در این نشست  برای عموم رایگان و آزاد است