نشست مراجع ملی همکاریهای بین المللی (فوکال پوینت) با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر کوهیان، معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی، دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و جمعی از مدیران همکاری های بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در ابتدای این نشست دکتر وحید احمدی گزارشی از روند تدوین الگوی تعاملات علمی بین المللی ارائه کرد و گفت: شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش امر مهمی است که به منظور اصلاح و تدوین الگوی تعاملات علمی بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد. وی در خصوص چالش های موجود گفت: چالشهای  کلیدی در سطح کلان وجود دارد که عدم شفافیت در تقسیم وظایف ملی در حوزه تعاملات علمی بین المللی و عدم شفافیت در سیاست های کلان ملی و وزارت عتف مرتبط با تعاملات علمی بین المللی از جمله آنهاست.

مشاور وزیر همچنین به چالش های حکمرانی درون وزارتی اشاره کرد و گفت: رابطه وزارتخانه با مراجع ملی و رابطه این مراجع با سایر موسسات آموزشی از چالش های حال حاضر است. وی در ادامه راهکارهای پیشنهادی را عنوان و افزود: هدف از برگزاری این نشست ها رسیدن به الگوی مناسب برای سیاستگذاری و اجرا است. بررسی نهادهای سیاستگذار و بررسی اسناد بالادستی در جهت تدوین این الکو گام اول است که در حال حاضر انجام شده است.

در ادامه دکتر کوهیان ضمن اشاره بر ضرورت تدوین الگوی تعاملات علمی بین المللی به صورت علمی و دقیق گفت: امیدواریم بتوانیم با بررسی عملکردها و چالش های مراجع ملی آیین نامه و دستوالعمل دقیقی را تدوین کنیم.

وی در ادامه با اشاره به مسائل به وجود آمده گفت: در ماه های اخیر با توجه به شرایطی که کرونا ایجاد کرد انتقال تجربیات و تبادل استاد و محقق بین ایران و کشورهای دیگر تقریبا به صفر رسیده و مراجع ملی باید در دستور کار بررسی و ارائه راهکار در این شرایط را قرار دهند.

وی همچنین افزود: مسائل سیاسی هم در تعاملات بین المللی تاثیر گذار بوده است و همکاری ها کمرنگ شده اند. دکتر کوهیان به انجام طرح های مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان و کشور سوئیس نیز اشاره کرد و گفت: در این میان اقدامات مثبتی هم شکل گرفته که نباید از آن غافل شویم. وی در پایان بر لزوم ایجاد یک پایگاه مستقل جهت بارگزاری فعالیت های همه مراجع ملی تاکید کرد و گفت: جمع آوری همه فعالیت ها در یک پایگاه از موازی کاری جلوگیری میکند. دکتر کوهیان همچنین بر ضرورت ملی نگری و جامعه نگری مراجع ملی تاکید کرد.

در ادامه نیز مراجع ملی تعاملات علمی بین المللی (فوکال پوینت ها) هر یک گزارشی از فعالیت های صورت گرفته و چالش های موجود ارائه دادند.

در پایان جلسه دکتر احمدی به جمعبندی موارد مطرح شده پرداخت و گفت: مراجع ملی با برگزاری نشست های تخصصی درون دانشگاه ها میتوانند چالش ها و راهکار ها را ارائه دهند تا بتوانیم با دسته بندی و جمعبندی همه موارد مسیری که پیش گرفته ایم را به نتیجه مطلوب برسانیم.