Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

حساسیت سنجی مدل WRF برای شبیه سازی میدان باد بر روی دریای عمان

شما اینجا هستید

نام دانشگاه/ مرکز: 
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دانشکده/ گروه: 
گروه پیش بینی جوی
سطح اجرا: 
استانی
نام سازمان متقاضی: 
مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی
نام مجری و همکاران: 
پروین غفاریان، نفیسه پگاه فر، محمدرضا محمدپور پنچاه
ضرورت، هدف و مهمترین دستاوردها: 
با داشتن پیش بینی دقیق میدان باد بر روی دریاهای ایران، از خرید پیش بینی های دریایی از سایر کشورها بی نیاز خواهیم شد. نیاز شرکت های کشتیرانی، وزارت نفت و سازمان شیلات برای دریانوردی بر روی دریاهای ایران بررسی گردید. پیش بینی صحیح و بهنگام میدان باد و توفان های دریایی بر روی دریاهای ایران ضروری است. بنابراین خروجی این تحقیق کمک شایانی به این صنعت می نماید.
شرح مختصر طرح (در ۱۰ سطر): 
شبیه سازی و پیش بینی دقیق باد سطحی بر روی دریاها و اقیانوس ها در سال های اخیر از اهمیت ویژه ای در تحقیقات علمی و صنعتی برخوردار بوده است. صنعت رو به رشد استفاده از انرژی بادی و افزایش رخداد پدیده های حدی جوی نیاز به شبیه سازی میدان باد را که هنوز به عنوان چالشی مهم برای پیش بین ها و مدل سازان جوی است را از پیش مهم می سازد. آگاهی از مشخصات باد سطحی بر روی دریاها و اقیانوس ها با توجه به کاربرد آن در مطالعات امواج، جریانات دریایی و خیزاب ناشی از توفان اهمیت ویژه ای دارد. هدف از انجام این تحقیق بهبود برونداد مدل جوی برای پیش بینی میدان باد سطحی در دریای عمان است. نتایج خروجی این تحقیق علاوه برداشتن میدان باد عملیاتی در دریای عمان، به عنوان ورودی مدل موج نیز استفاده می شود. از آن جایی که منطقه ی دریای عمان و سواحل آن تحت تاثیر توفان های حاره ای نیز قرار می گیرند، می توان برای پیش بینی شدت توفان های حاره ای که سواحل ایران را تحت تاثیر قرار خواهند داد نیز استفاده گردد. برای انجام این تحقیق از مدلWRF استفاده شد. خروجی مدل با استفاده از داده های مشاهداتی و روش های آماری صحت سنجی خواهد شد، تا بهترین پیکربندی برای پیش بینی میدان باد سطحی بر روی دریای عمان و سواحل آن معرفی گردد.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما