Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

شناسایی روشهای انتخاب دوچرخه استاندارد و استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله نقلیه درون شهری

شما اینجا هستید

نام دانشگاه/ مرکز: 
دانشگاه پیام نور
دانشکده/ گروه: 
مرکز نجف آباد
سطح اجرا: 
استانی
نام سازمان متقاضی: 
شهرداری اصفهان
نام مجری و همکاران: 
ابوالفضل گودرزی- هیات علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
ضرورت، هدف و مهمترین دستاوردها: 
این طرح پژوهشی بر اساس نیاز جامعه و بنا به درخواست شهرداری اصفهان انجام شد. چرا که یکی از اجزای مهم توسعه وسایل نقلیه همگام با توسعه پایدار و کاهش الودگی کلان شهرها و ارتقاء فعالیت جسمانی شهروندان اموزش و تدارک ملزومات مورد نیاز آموزش کاربردی است
درآمد قراردادها/ درآمد صنعتی: 
دویست میلیون ریال
شرح مختصر طرح (در ۱۰ سطر): 
هدف از انجام این پژوهش تعیین شاخصهایی برای انتخاب دوچرخه استاندارد و استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله نقلیه درون شهری بود. روش انجام پژوهش کیفی بود که با استفاده از مطالعه کتابخانی و مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته اطلاعات جمع آوری گردید. دوچرخه استاندارد با سه مولفه اصلی شناسایی شد، ویژگیهای عمومی، تشریح اجزای اصلی و تبیین ویژگیهای مطلوب اجزای دوچرخه. دوچرخه سواری استاندارد در شهر بادو مولفه اصلی ارگونومی دوچرخه و استفاده صحیح از آن در معابر شهری گزارش گردید. عوامل موثر محیطی بر دوچرخهسواری در شهر با هشت مولفه تاثیرگذار شناسایی شد و انواع معابر شهری از سه دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت دو مدل مفهومی در راستای انتخاب دوچرخه استاندارد و دوچرخه سواری اصولی در شهر ارایه گردید

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما