انتشارات

صفحه اصلي > انتشارات > تازه های نشر 

تحلیل اعتبارات پژوهش،...

عنوان: تحلیل اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری کشور
پدید آورنده: مهدی پاکزادبناب، مصطفی کاظمی اسفه، احسان احتشام نژاد
سال انتشار: 1393
شابک: 0
تعداد صفحات: 146
قیمت: 0
خلاصه:

امروزه با توجه به نقش علم و فناوري در افزايش سطح رفاه اجتماعي، ارتقاي ضريب امنيت ملي و بهبود توان‌ رقابت‌پذيري کشور، سرمايه‌گذاري هر چه بيشتر در علم و فناوري همواره به يکي از دغدغه‌هاي اصلي سياست‌گذاران کلان کشورها تبديل شده‌است. طي يک دهه گذشته در اکثر اسناد بالادستي کشور ضرورت افزايش ميزان سرمايه‌گذاري در علم و فناوري مورد تأکيد قرار گرفته ‌است. از جمله اين اسناد مي‌توان به برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه، نقشه جامع علمي کشور، سياست‌هاي کلي علم و فناوري و ... اشاره کرد. کتاب حاضر با هدف بررسي ميزان اعتبارات پژوهش، فناوري و نوآوري در لايحه بودجه 1394 و همچنين تحليل ميزان تحقق اهداف اسناد بالادستي به ويژه برنامه پنجم توسعه، وضعيت موجود سرمايه‌گذاري کشور در پژوهش، فناوري و نوآوري طي سال‌هاي 1390 تا 1394 را مورد تحليل قرار داده‌است.

علم و نوآوري در ايران

عنوان: علم و نوآوري در ايران: توسعه، پيشرفت و چالش‌ها
پدید آورنده: محمد عباسي، مريم اشرفي
سال انتشار: 1393
شابک: 0
تعداد صفحات: ...
قیمت: 0
خلاصه:

کتاب حاضر برگردان کتابي است که با تلاش دکتر عبدالله صوفي (دانشگاه ويسکانسين) و دکتر سپهر قاضي‌نوري (دانشگاه تربيت مدرس) به همراه جمع ديگري از انديشمندان حوزه مديريت علم و فناوري ايران به رشته تحرير در آمد و در سال 2013 از سوي انتشارات بين‌المللي پالگراو مک‌ميلان به زبان انگليسي منتشر گرديد. در اين کتاب، وضعيت موجود نظام علم و فناوري در ايران در بستري تاريخي (با تمرکز بر تاريخ معاصر) مورد توجه قرار گرفته‌است. صاحب‌نظراني با پيشينه و حوزه‌هاي تخصصي علمي و پژوهشي مختلف هرکدام بخشي از نظام نوآوري کشور را مورد توجه قرار داده‌اند که به خواننده کمک مي‌کند تا با کنار هم قرار دادن اين قطعات به تصويري نسبتاً جامع از وضعيت و روند حرکت ملي در حوزه علم و فناوري دست يابد.

نشريه چويس که از سوي انجمن کتابخانه‌هاي آمريکا منتشر مي‌شود، در شماره اکتبر سال 2013 خود نقدي بر کتاب «علم و نوآوري در ايران: توسعه، پيشرفت و چالش‌ها» منتشر و مطالعه کتاب حاضر را توصيه نموده‌است.

منابع مالي تحقيق و توسعه

عنوان: منابع مالي تحقيق و توسعه: از هست‌ها تا بايدها
پدید آورنده: غلامرضا گرايي‌نژاد و رخساره کاظم
سال انتشار: 1393
شابک: 0
تعداد صفحات: ...
قیمت: 0
خلاصه:

يکي‌از مهم‌ترين دروندادها و عوامل پيشبرد فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، منابع مالي است که همواره بخشي از آن توسط دولت تأمين مي‌شود. به همين علت، استخراج و ثبت هزينه‌هاي دولت‌ها براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، يکي‌از پيوست‌ها يا دستورالعمل‌هاي مهم در هر نظام طبقه‌بندي و ثبت داده‌هاي تحقيق و توسعه به‌شمار مي‌رود.

هدف از نگارش کتاب حاضر، مرور اجمالي اين تلاش‌ها و مقايسه آن با چگونگي طبقه‌بندي عمليات و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و هزينه‌هاي مرتبط در بودجه‌ريزي کشور ايران و تأکيد بر بايد‌ها و ضرورت‌هاي مطالعه و بازنگري آنها، براي دستيابي به نظامي کارآمد براي ثبت داده‌هاي پژوهشي و هزينه‌هاي آن است.

نظامهاي نوآوري ...

عنوان: نظامهاي نوآوري، جستاري در تاريخنگاري فلسفي علم
پدید آورنده: آرش موسوی و علي كرمانشاه
سال انتشار: 1394
شابک: 978-964-8041-26-0
تعداد صفحات: 385
قیمت: 280/000 ریال
خلاصه:

يکي‌از مهم‌ترين دروندادها و عوامل پيشبرد فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، منابع مالي است که همواره بخشي از آن توسط دولت تأمين مي‌شود. به همين علت، استخراج و ثبت هزينه‌هاي دولت‌ها براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، يکي‌از پيوست‌ها يا دستورالعمل‌هاي مهم در هر نظام طبقه‌بندي و ثبت داده‌هاي تحقيق و توسعه به‌شمار مي‌رود.

رويکرد سيستمي به نوآوري امروزه در قلمرو مطالعات نوآوري و سياستگذاري علم و فناوري نقشي محوري و وحدتبخش را ايفا ميكند. ايده كانونيِ اين رويکرد در دهههاي پاياني قرن بيستم توسط محققاني كه با مساله ماهيت اقتصادي نوآوري و نقش نوآوري در رشد و رقابتپذيري اقتصادي كلنجار ميرفتند توسعه پيدا كرد. انتشار و اهميت يافتن روزافزونِ ايده نظامهاي نوآوري در فراخناي گيتي، در عين حال، از همان ابتدا با مجموعهاي از تاملات نقادانه در باب وزانت و دقت نظري اين رويکرد همراه بوده و پارهاي مناقشات جدي را درباره نحوه توسعه آن در آينده دامن زده است. كتاب حاضر با اين باور نگاشته شده كه ارائه يک تحليل مفصل و دقيق در باب ماهيت معرفتشناختي رويکرد نظامهاي نوآوري به روشن ساختن محل دقيق نزاع در مناقشات پيش گفته كمک خواهد كرد و به پرورش شفافيت و خودآگاهي معرفتشناسانه و روششناسانه در داخل مرزهاي قلمرو مطالعات نوآوري ياري خواهد رساند. رويکرد نظامهاي نوآوري در سالهاي اخير با گستردگي فراوان در محافل دانشگاهي و اتاقهاي فکر مرتبط با سياستگذاري علم و فناوري در كشور ما مورد استفاده قرار ميگيرد. تحليلهاي معرفتشناسانه ارائه شده در كتاب حاضر ميتواند به فعالان اين قلمرو در كشور كمک كند تا ايده نظامهاي نوآوري را با آگاهي عميقتر از خاستگاههاي فلسفي آن مورد استفاده قرار دهند. اين كتاب همچنين ميتواند به عنوان درآمدي بر رويکرد نظامهاي نوآوري مورد استفاده دانشجويان و علاقمندان به موضوع قرار گيرد.

مدیریت فناوري ...

عنوان: مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه
پدید آورنده: مهدي محمدي - مهدي الیاسی -علی اصغر سعدآبادي
سال انتشار: 1394
شابک: 978-964-8041-67-5
تعداد صفحات: 202
قیمت: 220/000 ریال
خلاصه:

يکي‌از مهم‌ترين دروندادها و عوامل پيشبرد فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، منابع مالي است که همواره بخشي از آن توسط دولت تأمين مي‌شود. به همين علت، استخراج و ثبت هزينه‌هاي دولت‌ها براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، يکي‌از پيوست‌ها يا دستورالعمل‌هاي مهم در هر نظام طبقه‌بندي و ثبت داده‌هاي تحقيق و توسعه به‌شمار مي‌رود.

در راستاي سیاستهاي کلان اقتصادي کشور براي گذار از اقتصاد منبعمحور و تحقق اقتصاد دانشبنیان و همچنین ایجاد ارتباط بین نیازهاي بازار و سرمایه علمی و فناورانه کشور، جایزه ملی مدیریت فناوري و نوآوري الگویی موثر براي ارتقاء قابلیتهاي فناورانه و نوآورانه شرکتهاي ایرانی و بلوغ نظامهاي مدیریتی این منبع کلیدي ثروت و رقابتپذیري در بازارهاي جهانی ارائه مینماید. کتاب حاضر در برگیرنده مفاهیم پایهاي مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه و همچنین ارائه و تشریح مدل بلوغی براي بنگاهها در این عرصه است و میتواند بهعنوان راهنماي عملی براي ارزیابی، عارضهیابی و پیادهسازي نظام مدیریت فناوري و نوآوري در بنگاه با هدف ارتقاء رقابتپذیري و خلق ثروت در اقتصاد ملی، مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، فصول اول و دوم کتاب به تشریح مبانی و مفاهیم پایهاي مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه میپردازند و در فصول سوم و چهارم به تشریح مبانی و معیارهاي جایزه ملی مدیریت فناوري و نوآوري بهعنوان یک مدل بلوغ و تعالی براي پیادهسازي مفاهیم مدیریت فناوري و نوآوري در بنگاه پرداخته میشود.

مجموعه مقالات ...

عنوان: مجموعه مقالات "همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه"
گردآوری: اکرم قدیمی
سال انتشار: 1394
شابک: 978-964-8041-68-2
تعداد صفحات: 375
قیمت: 350/000 ریال
خلاصه:

يکي‌از مهم‌ترين دروندادها و عوامل پيشبرد فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، منابع مالي است که همواره بخشي از آن توسط دولت تأمين مي‌شود. به همين علت، استخراج و ثبت هزينه‌هاي دولت‌ها براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، يکي‌از پيوست‌ها يا دستورالعمل‌هاي مهم در هر نظام طبقه‌بندي و ثبت داده‌هاي تحقيق و توسعه به‌شمار مي‌رود.

آموزش براي صلح و توسعه پايدار، رويکردي است که موجب توانمندي مردم براي پذيرش مسئوليت اجتماعي و مدني مي شود. ايجاد مشارکت و همکاري درون سازماني، مشارکت در تصميم سازي و تصميم گيري، آگاه سازي و مسئوليت پذيري، داشتن تفکر نقادانه بومي و محلي همراه با چشم انداز جهاني و نيز توجه به يادگيري مادام العمر از الزامات آموزش براي توسعه پايدار است. توسعه پايدار با ساختارهاي علمي و پژوهشي جامعه، رابطه اي تنگاتنگ دارد. فرهنگ پژوهش به همراه خود نوعي آينده نگري را به همراه دارد. شناخت ظرفيت هاي علمي و پژوهشي مي تواند در اشاعه و تقويت فرهنگ پژوهش موثر باشد. همايش نقش آموزش در صلح و توسعه پايدار با هدف رشد و ارتقاي فرهنگ آموزش به منظور دستيابي به صلح و توسعه پايدار برگزار شد.

جُستارهايی درباب ...

عنوان: “جُستارهايی درباب آيندهپژوهی”
تالیف و ترجمه: سعید خزایی، مصطفی حسینیگلکار
سال انتشار: 1394
شابک: 978-964-8041-69-9
تعداد صفحات: 555
قیمت: 400/000 ریال
خلاصه:

يکي‌از مهم‌ترين دروندادها و عوامل پيشبرد فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، منابع مالي است که همواره بخشي از آن توسط دولت تأمين مي‌شود. به همين علت، استخراج و ثبت هزينه‌هاي دولت‌ها براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، يکي‌از پيوست‌ها يا دستورالعمل‌هاي مهم در هر نظام طبقه‌بندي و ثبت داده‌هاي تحقيق و توسعه به‌شمار مي‌رود.

استقرار رشته های جديد – بويژه در فضای میان رشته ای – با چالش های متعددی روبرو است. خوانشهای پراكنده و بعضا تلفیقی و حتی متعارض رواج پیدا كرده و بسیاری محققان از ظن خود يار اين مسیر میشوند. در چنین موقعیتی هنوز هندسه كلی و جامع رشته ترسیم نشده و يا مورد اجماع قرار نگرفته - و اغلب بصورت گرته برداری – است. بسیاری عناوين هنوز به بلوغ لازم نرسیده اند و يا به اندازه كافی شناخته نشده اند. "جُستارها" در چنین فضائی شکل میگیرند و اغلب شاخصهای راهنمائی برای حوزه های پژوهشی جديد و مورد نیاز هستند. بسیاری مدخلهای مهم كه هنوز جايگاه اصلی خود را در كلیت رو به تکامل دانش مربوطه نیافته اند؛ در جُستارها محملی برای طرح میيابند. همچنین جُستارها كمك میكنند تا پژوهشگران به لبه های دانش ورود كرده و شاه راههای تحقیقاتی اصلی را بیابند

آشنایی با مناطق نوآوری

عنوان: آشنایی با مناطق نوآوری مطالعۀ موردی، منطقۀ کلمبوس
تالیف و ترجمه: نرگس نراقي، مژده اشرافي بفروئي، مهديه آزمنديان
سال انتشار: 1394
شابک: 978-964-8041-65-1
تعداد صفحات: 258
قیمت: 220/000 ریال
خلاصه:

يکي‌از مهم‌ترين دروندادها و عوامل پيشبرد فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، منابع مالي است که همواره بخشي از آن توسط دولت تأمين مي‌شود. به همين علت، استخراج و ثبت هزينه‌هاي دولت‌ها براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، يکي‌از پيوست‌ها يا دستورالعمل‌هاي مهم در هر نظام طبقه‌بندي و ثبت داده‌هاي تحقيق و توسعه به‌شمار مي‌رود.

علتِ اهمیت مناطق نوآوری در اقتصادهای در حال توسعه، عمدتاً به دلیل كمبود آيین نامۀ « همکاری میان بازيگران عرصۀ علم و فناوری بوده و همانگونه كه در مصوب هیأت وزيران ( » تأسیس و توسعۀ مناطق ويژۀ علم و فناوری در كشور به تاريخ 31 فروردين 3131 ( ذكر شده است، اين مناطق در كشور با هدف ايجاد منظومه ای از امکانات علمي، صنعتي، تولیدی، آزمايشگاهي، تحقیقاتي، زيرساختها و محیط های ارتباطي، نهادها و موسسات، افراد و اطلاعات تأسیس شده اند. كتابِ در دست به معرفيِ نسل جديد مناطق علم و فناوری مي پردازد كه در ادبیات، به عنوان مناطق نوآوری شناخته ميشوند. در رويکرد سنتيِ حاكم بر اين مناطق، كاركردهای علمي، فناورانه، صنعتي، نوآوری و غیره، در راستای توسعۀ شاخصهای اقتصادی تقويت ميشدند و اين در حاليست كه در تعريف جديد، شاخصهای شهری و رفاهي نیز به محورهای اصليِ فعالیتِ اين مناطق افزوده شدهاند

آشنايي با برخي تجارب...

عنوان: آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان
تالیف و ترجمه: علي پايا - اميرهوشنگ حيدري - يحيي امامي - كوروس صديقي - حسن حشمتي- علي اكبر نوابي
سال انتشار: 1394
شابک: 978-964-8041-60-6
تعداد صفحات: 612
قیمت: 360/000 ریال
خلاصه:

يکي‌از مهم‌ترين دروندادها و عوامل پيشبرد فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، منابع مالي است که همواره بخشي از آن توسط دولت تأمين مي‌شود. به همين علت، استخراج و ثبت هزينه‌هاي دولت‌ها براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، يکي‌از پيوست‌ها يا دستورالعمل‌هاي مهم در هر نظام طبقه‌بندي و ثبت داده‌هاي تحقيق و توسعه به‌شمار مي‌رود.

كتاب پيشرو، برگرفته از گزارشهای مبسوطی است كه در خصوص فعاليتهای آینده پژوهانه )عمدتاً در قالب آینده نگاریهای علوم و فناوری ( در 51 كشور مختلف و نيز در سطح اتحادیة اروپا، از سوی نهادهای مرجع در این كشورها و در اتحادیه منتشر شده است. در تکميل این كتاب، كه دربرگيرندة 51 مقالة مستقل است، كوشش بر آن بوده كه برخی از مهمترین جنبه های مندرج در گزارشهای اصلی برای استفادة خوانندگان ایرانی -خواه در زمرة سياستگذاران، خواه از اعضای جامعة علمی و خواه در شمار فعالان در حيطة عمومی- به فارسی برگردانده شود. به این ترتيب برای آن دسته از خوانندگانی كه فرصت مطالعة متون تفصيلی به زبان اصلی را پيدا نمیكنند، آنچه در دفتر كنونی گردآوری شده، یک گزینة بدیل به شمار می آید كه هرچند نمیتواند به تمامی جایگزین متون اصلی شود اما عصاره و چکيدة پرمحتوایی را از آن متون، پيش روی خواننده قرار میدهد.

تمامی حقوق وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است.
طراحی و برنامه نویسی شرکت آریانیک