صفحه اصلي > ساختار و سازمان > گروه های پژوهشی > اقتصاد علم 

گروه اقتصاد علم در سال 1384به عنوان یکی از گروه‌های هفتگانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تشکیل گردید. مهم ترین محور های کاری گروه شامل بررسی زمینه ها و راه‌های اقتصادی‌کردن پژوهش در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، تحلیل و بررسی موانع تجاری سازی نتایج تحققات، مطالعه و تحقیق و ارائه روش های ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در پژوهش و تولید علم و فناوری، مطالعه در حوزه اقتصاد دانش بنیاد، مطالعه برروی بهبود سیستم بودجه ریزی پژوهش کشور، تحلیل و ارزیابی بودجه علم، پژوهش و فناوری کشور، مطالعه و اندازه گیری آثار اقتصاد علم و فنّاوری است.

برخی از مهم‌ترین طرح‌های پژوهشی

1.    طرح «شناسايي ويژگي‌هاي اقتصاد دانش بنياد و بررسي روند حركت كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه»؛

2.    طرح «تحليل ساليانه و تفصيلي بودجه پژوهشي (R&D) كشور»؛

3.    سنجش جايگاه ايران در منطقة آسياي جنوب غربي در حوزة اقتصاد دانش بنياد؛

4.    ديدگاه مكاتب اقتصادي اصلي درخصوص جايگاه علم و فنّاوري در توسعه.

تمامی حقوق وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است.
طراحی و برنامه نویسی شرکت آریانیک