صفحه اصلي > ساختار و سازمان > گروه های پژوهشی > علم و جامعه 

گروه علم و جامعه با هدف گردآوري يك تيم پژوهشي چند رشته‌اي به منظور انجام پژوهش‌ در حوزه مطالعات اجتماعي علم و فناوري و  تبيين،تحليل و ارزشيابي اجتماعي سياست‌ها و برنامه‌هاي علم و فناوری تأسیس شده است.

 اهداف ويژه

1. توصيف و تحليل مسائل و موضوعات اجتماعي علم و فناوري در سطوح متفاوت؛

2. انجام پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي، توسعه‌اي، مداخله‌اي، ارزشيابي و ارائه مشاوره در مورد سياست ها و برنامه هاي  علم و تكنولوژي؛

3. تدوين، انتقال و ترويج طرح‌ها، ايده‌ها و سياست‌هاي اجتماعي علم و فناوری در سطوح متفاوت؛

4. هماهنگي و تنظيم يك تيم چند رشته‌اي و پژوهش محور مطالعات اجتماعي علم و فناوری؛

5. جهت دادن و حمايت مالي از پايان نامه‌هاي تحصيلات تكميلي مرتبط با مطالعات اجتماعي علم و فناوري؛

6. برقراري روابط علمي و همكاري هاي پژوهشي و آموزشي با دانشگاه‌ها و مراكز مرتبط داخلي و خارجي.

برخی از مهم‌ترین طرح‌های پژوهشی

1. مشاركت اجتماعي و سياسي نخبگان دانش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1386

2. كنشگران تكوين اجتماعات علمي و توليد دانش در ايران، مركز تحقيقات سياست علمي كشور،1387.

3. طرح فرهنگ و صنعت، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1388.

4. تدوين دوره آموزشي كارشناسي ارشد مطالعات  اجتماعي علم و فناوري، مركز تحقيقات سياست علمي كشور1387، اکرم قدیمی و محمد امین قانعی راد.

5. جامعه شناسی علم در ایران (از: مجموعۀ مطالعات پشتیبان سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور)، علی انتظاری، محمد امین قانعی راد و دیگران،1387.

6. زنان،آموزش عالي و توليد علم در ايران، مركز تحقيقات سياست علمي كشور،1387.

7. طراح مدل پيمايش محيط اجتماعي و فرهنگي نظام علمي كشور و اجراي نسخه راهنماي آن در ايران، مركز تحقيقات سياست علمي كشور،1388.

8. طرح مطالعاتي براي تجديد ساختار مركز تحقيقات سياست علمي كشور (متناسب با وظايف جديد)، مركز تحقيقات سياست علمي كشور،1389.

9. طرح پژوهشی تعیین کلیات رشتۀ پژوهشگری جرم شناسی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوۀ قضائیه، 1391.

10. طراحي مدل مفهومي براي ايجاد شبكه سياستي در عرصه علم و فناوري كشور، مركز تحقيقات سياست علمي كشور، خرداد 1392.

11. شاخص هاي اختصاصي و مشترك علوم انساني، معاونت علمي و فناوري رياست جمهور، 1392.

تمامی حقوق وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است.
طراحی و برنامه نویسی شرکت آریانیک