انتشارات

صفحه اصلي > انتشارات > کتاب ها 

1394 • عنوان: آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان
  تالیف و ترجمه: علي پايا - اميرهوشنگ حيدري - يحيي امامي - كوروس صديقي - حسن حشمتي- علي اكبر نوابي
  سال انتشار: 1394
  شابک: 978-964-8041-60-6
  تعداد صفحات: 612
  قیمت: 360/000
  خلاصه: كتاب پيشرو، برگرفته از گزارشهای مبسوطی است كه در خصوص فعاليتهای آینده پژوهانه )عمدتاً در قالب آینده نگاریهای علوم و فناوری( در 51 كشور مختلف و نيز در سطح اتحادیة اروپا، از سوی نهادهای مرجع در این كشورها و در اتحادیه منتشر شده است. در تکميل این كتاب، كه دربرگيرندة 51 مقالة مستقل است، كوشش بر آن بوده كه برخی از مهمترین جنبه های مندرج در گزارشهای اصلی برای استفادة خوانندگان ایرانی -خواه در زمرة سياستگذاران، خواه از اعضای جامعة علمی و خواه در شمار فعالان در حيطة عمومی- به فارسی برگردانده شود. به این ترتيب برای آن دسته از خوانندگانی كه فرصت مطالعة متون تفصيلی به زبان اصلی را پيدا نمیكنند، آنچه در دفتر كنونی گردآوری شده، یک گزینة بدیل به شمار میآید كه هرچند نمیتواند به تمامی جایگزین متون اصلی شود اما عصاره و چکيدة پرمحتوایی را از آن متون، پيش روی خواننده قرار میدهد
 • عنوان: آشنایی با مناطق نوآوری مطالعۀ موردی، منطقۀ کلمبوس
  تالیف و ترجمه: نرگس نراقي، مژده اشرافي بفروئي، مهديه آزمنديان
  سال انتشار: 1394
  شابک: 978-964-8041-65-1
  تعداد صفحات: 258
  قیمت: 220/000
  خلاصه: علتِ اهمیت مناطق نوآوری در اقتصادهای در حال توسعه، عمدتاً به دلیل كمبود آيین نامۀ « همکاری میان بازيگران عرصۀ علم و فناوری بوده و همانگونه كه در مصوب هیأت وزيران ( » تأسیس و توسعۀ مناطق ويژۀ علم و فناوری در كشور به تاريخ 31 فروردين 3131 ( ذكر شدهاست، اين مناطق در كشور با هدف ايجاد منظومهای از امکانات علمي، صنعتي، تولیدی، آزمايشگاهي، تحقیقاتي، زيرساختها و محیط های ارتباطي، نهادها و موسسات، افراد و اطلاعات تأسیس شده اند. كتابِ در دست به معرفيِ نسل جديد مناطق علم و فناوری ميپردازد كه در ادبیات، بهعنوان مناطق نوآوری شناخته ميشوند. در رويکرد سنتيِ حاكم بر اين مناطق، كاركردهای علمي، فناورانه، صنعتي، نوآوری و غیره، در راستای توسعۀ شاخصهای اقتصادی تقويت ميشدند و اين در حاليست كه در تعريف جديد، شاخصهای شهری و رفاهي نیز به محورهای اصليِ فعالیتِ اين مناطق افزوده شدهاند.
 • عنوان: “جُستارهايی درباب آينده پژوهی”
  تالیف و ترجمه: سعید خزایی، مصطفی حسینی گلکار
  سال انتشار: 1394
  شابک: 978-964-8041-69-9
  تعداد صفحات: 555
  قیمت: 400/000
  خلاصه: علتِ اهمیت مناطق نوآوری در اقتصادهای در حال توسعه، عمدتاً به دلیل كمبود استقرار رشته های جديد – بويژه در فضای میان رشته ای – با چالش های متعددی روبرو است. خوانشهای پراكنده و بعضا تلفیقی و حتی متعارض رواج پیدا كرده و بسیاری محققان از ظن خود يار اين مسیر میشوند. در چنین موقعیتی هنوز هندسه كلی و جامع رشته ترسیم نشده و يا مورد اجماع قرار نگرفته - و اغلب بصورت گرته برداری – است. بسیاری عناوين هنوز به بلوغ لازم نرسیدهاند و يا به اندازه كافی شناخته نشدهاند. "جُستارها" در چنین فضائی شکل میگیرند و اغلب شاخصهای راهنمائی برای حوزههای پژوهشی جديد و مورد نیاز هستند. بسیاری مدخل های مهم كه هنوز جايگاه اصلی خود را در كلیت رو به تکامل دانش مربوطه نیافت هاند؛ در جُستارها محملی برای طرح میيابند. همچنین جُستارها كمك میكنند تا پژوهشگران به لبه های دانش ورود كرده و شاهراه های تحقیقاتی اصلی را بیابند
 • عنوان: مجموعه مقالات "همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه"
  گردآوری: اکرم قدیمی
  سال انتشار: 1394
  شابک: 978-964-8041-68-2
  تعداد صفحات: 375
  قیمت: 350/000
  خلاصه: آموزش براي صلح و توسعه پايدار، رويکردي است که موجب توانمندي مردم براي پذيرش مسئوليت اجتماعي و مدني مي شود. ايجاد مشارکت و همکاري درون سازماني، مشارکت در تصميم سازي و تصميم گيري، آگاه سازي و مسئوليت پذيري، داشتن تفکر نقادانه بومي و محلي همراه با چشم انداز جهاني و نيز توجه به يادگيري مادام العمر از الزامات آموزش براي توسعه پايدار است. توسعه پايدار با ساختارهاي علمي و پژوهشي جامعه، رابطه اي تنگاتنگ دارد. فرهنگ پژوهش به همراه خود نوعي آينده نگري را به همراه دارد. شناخت ظرفيت هاي علمي و پژوهشي مي تواند در اشاعه و تقويت فرهنگ پژوهش موثر باشد. همايش نقش آموزش در صلح و توسعه پايدار با هدف رشد و ارتقاي فرهنگ آموزش به منظور دستيابي به صلح و توسعه پايدار برگزار شد.
 • عنوان: مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه
  پدید آورنده: مهدي محمدي - مهدي الیاسی -علی اصغر سعدآبادي
  سال انتشار: 1394
  شابک: 978-964-8041-67-5
  تعداد صفحات: 202
  قیمت: 220/000
  خلاصه: در راستاي سیاستهاي کلان اقتصادي کشور براي گذار از اقتصاد منبع محور و تحقق اقتصاد دانشبنیان و همچنین ایجاد ارتباط بین نیازهاي بازار و سرمایه علمی و فناورانه کشور، جایزه ملی مدیریت فناوري و نوآوري الگویی موثر براي ارتقاء قابلیتهاي فناورانه و نوآورانه شرکتهاي ایرانی و بلوغ نظامهاي مدیریتی این منبع کلیدي ثروت و رقابتپذیري در بازارهاي جهانی ارائه مینماید. کتاب حاضر در برگیرنده مفاهیم پایه اي مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه و همچنین ارائه و تشریح مدل بلوغی براي بنگاهها در این عرصه است و میتواند بهعنوان راهنماي عملی براي ارزیابی، عارضهیابی و پیاده سازي نظام مدیریت فناوري و نوآوري در بنگاه با هدف ارتقاء رقابت پذیري و خلق ثروت در اقتصاد ملی، مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، فصول اول و دوم کتاب به تشریح مبانی و مفاهیم پایه اي مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه می پردازند و در فصول سوم و چهارم به تشریح مبانی و معیارهاي جایزه ملی مدیریت فناوري و نوآوري به عنوان یک مدل بلوغ و تعالی براي پیادهسازي مفاهیم مدیریت فناوري و نوآوري در بنگاه پرداخته میشود.
 • عنوان: نظامهاي نوآوري، جستاري در تاريخ نگاري فلسفي علم
  پدید آورنده: آرش موسوی و علي كرمانشاه
  سال انتشار: 1394
  شابک: 978-964-8041-26-0
  تعداد صفحات: 385
  قیمت: 280/000
  خلاصه: رويکرد سيستمي به نوآوري امروزه در قلمرو مطالعات نوآوري و سياستگذاري علم و فناوري نقشي محوري و وحدتبخش را ايفا ميكند. ايده كانونيِ اين رويکرد در دهه هاي پاياني قرن بيستم توسط محققاني كه با مساله ماهيت اقتصادي نوآوري و نقش نوآوري در رشد و رقابت پذيري اقتصادي كلنجار ميرفتند توسعه پيدا كرد. انتشار و اهميت يافتن روزافزونِ ايده نظامهاي نوآوري در فراخ ناي گيتي، در عين حال، از همان ابتدا با مجموعهاي از تاملات نقادانه در باب وزانت و دقت نظري اين رويکرد همراه بوده و پارهاي مناقشات جدي را درباره نحوه توسعه آن در آينده دامن زده است. كتاب حاضر با اين باور نگاشته شده كه ارائه يک تحليل مفصل و دقيق در باب ماهيت معرفت شناختي رويکرد نظامهاي نوآوري به روشن ساختن محل دقيق نزاع در مناقشات پيش گفته كمک خواهد كرد و به پرورش شفافيت و خودآگاهي معرفت شناسانه و روش شناسانه در داخل مرزهاي قلمرو مطالعات نوآوري ياري خواهد رساند. رويکرد نظامهاي نوآوري در سالهاي اخير با گستردگي فراوان در محافل دانشگاهي و اتاقهاي فکر مرتبط با سياستگذاري علم و فناوري در كشور ما مورد استفاده قرار ميگيرد. تحليلهاي معرفت شناسانه ارائه شده در كتاب حاضر ميتواند به فعالان اين قلمرو در كشور كمک كند تا ايده نظامهاي نوآوري را با آگاهي عميقتر از خاستگاههاي فلسفي آن مورد استفاده قرار دهند. اين كتاب همچنين ميتواند به عنوان درآمدي بر رويکرد نظامهاي نوآوري مورد استفاده دانشجويان و علاقمندان به موضوع قرار گيرد.

1393

 •  


  عنوان: علم و نوآوري در ايران: توسعه، پيشرفت و چالش‌ها
  پدید آورنده: محمد عباسي، مريم اشرفي
  سال انتشار: 1393
  شابک: 0
  تعداد صفحات: ...
  قیمت: 0
  خلاصه:

  کتاب حاضر برگردان کتابي است که با تلاش دکتر عبدالله صوفي (دانشگاه ويسکانسين) و دکتر سپهر قاضي‌نوري (دانشگاه تربيت مدرس) به همراه جمع ديگري از انديشمندان حوزه مديريت علم و فناوري ايران به رشته تحرير در آمد و در سال 2013 از سوي انتشارات بين‌المللي پالگراو مک‌ميلان به زبان انگليسي منتشر گرديد. در اين کتاب، وضعيت موجود نظام علم و فناوري در ايران در بستري تاريخي (با تمرکز بر تاريخ معاصر) مورد توجه قرار گرفته‌است. صاحب‌نظراني با پيشينه و حوزه‌هاي تخصصي علمي و پژوهشي مختلف هرکدام بخشي از نظام نوآوري کشور را مورد توجه قرار داده‌اند که به خواننده کمک مي‌کند تا با کنار هم قرار دادن اين قطعات به تصويري نسبتاً جامع از وضعيت و روند حرکت ملي در حوزه علم و فناوري دست يابد.

  نشريه چويس که از سوي انجمن کتابخانه‌هاي آمريکا منتشر مي‌شود، در شماره اکتبر سال 2013 خود نقدي بر کتاب «علم و نوآوري در ايران: توسعه، پيشرفت و چالش‌ها» منتشر و مطالعه کتاب حاضر را توصيه نموده‌است.

 • عنوان: منابع مالي تحقيق و توسعه: از هست‌ها تا بايدها
  پدید آورنده: غلامرضا گرايي‌نژاد و رخساره کاظم
  سال انتشار: 1393
  شابک: 0
  تعداد صفحات: ...
  قیمت: 0
  خلاصه:

  يکي‌از مهم‌ترين دروندادها و عوامل پيشبرد فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، منابع مالي است که همواره بخشي از آن توسط دولت تأمين مي‌شود. به همين علت، استخراج و ثبت هزينه‌هاي دولت‌ها براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، يکي‌از پيوست‌ها يا دستورالعمل‌هاي مهم در هر نظام طبقه‌بندي و ثبت داده‌هاي تحقيق و توسعه به‌شمار مي‌رود.

  هدف از نگارش کتاب حاضر، مرور اجمالي اين تلاش‌ها و مقايسه آن با چگونگي طبقه‌بندي عمليات و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و هزينه‌هاي مرتبط در بودجه‌ريزي کشور ايران و تأکيد بر بايد‌ها و ضرورت‌هاي مطالعه و بازنگري آنها، براي دستيابي به نظامي کارآمد براي ثبت داده‌هاي پژوهشي و هزينه‌هاي آن است.

 • عنوان: تحلیل اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری کشور
  پدید آورنده: مهدی پاکزادبناب، مصطفی کاظمی اسفه، احسان احتشام نزاد
  سال انتشار: 1393
  شابک: 0
  تعداد صفحات: 146
  قیمت: 0
  خلاصه:

  امروزه با توجه به نقش علم و فناوري در افزايش سطح رفاه اجتماعي، ارتقاي ضريب امنيت ملي و بهبود توان‌ رقابت‌پذيري کشور، سرمايه‌گذاري هر چه بيشتر در علم و فناوري همواره به يکي از دغدغه‌هاي اصلي سياست‌گذاران کلان کشورها تبديل شده‌است. طي يک دهه گذشته در اکثر اسناد بالادستي کشور ضرورت افزايش ميزان سرمايه‌گذاري در علم و فناوري مورد تأکيد قرار گرفته ‌است. از جمله اين اسناد مي‌توان به برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه، نقشه جامع علمي کشور، سياست‌هاي کلي علم و فناوري و ... اشاره کرد. کتاب حاضر با هدف بررسي ميزان اعتبارات پژوهش، فناوري و نوآوري در لايحه بودجه 1394 و همچنين تحليل ميزان تحقق اهداف اسناد بالادستي به ويژه برنامه پنجم توسعه، وضعيت موجود سرمايه‌گذاري کشور در پژوهش، فناوري و نوآوري طي سال‌هاي 1390 تا 1394 را مورد تحليل قرار داده‌است.

1392

 • عنوان: آگاهی فنّاوری، دیده بانی فنّاوری و فن کاوی
  پدیدآورنده: فرزانه میر شاه ولایتی، فرهاد نظری زاده
  سال انتشار: 1392
  شابک: 0
  تعداد صفحات: 286
  قیمت: 0
  خلاصه: در دهه های اخیر فنّاوری در همه ابعاد پیشرفت سریع و نفوذ قابل توجهی در زندگی انسان ها داشته، و نقش مهمی در جوامع بشری ایفا کرده است. از همین رو، فنّاوری به یک پدیده مهم و کلیدی برای جوامع تبدیل شده است و شناسایی و رصد تغییرات آن را ضروری ساخته است. در واقع، عرصة علم و فنّاوری پهنة گسترده و عمیقی است که به سبب پویایی و ویژگی انباشت دانش، روز به روز بر حجم غنای آن افزوده می شود. از این رو، رقابتی شدید و پیچیده تر از گذشته برای دستیابی به اطلاعات فنّاوری های مختلف تجاری، دفاعی و امنیتی به وجود آمده است و تغییر و تحولات فنّاوری به شدّت مورد توجه محققان و سیاست گذاران ذی ربط در حوزه های دفاعی و غیر دفاعی قرار گرفته است.کتب حاضر نتیجه پژوهشی است که در زمینة دیده بانی فنّاوری و فن کاوی انجام شده و با حمایت « مرکز آینده پژوهی علوم و فنّاوری های دفاعی» بخش های عمومی و قابل انتشار آن از این طریق در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.
 • عنوان: سير تطوری سياست علم و مطالعات نوآوری
  پدید آورنده: بن آر مارتین
  مترجم: فریبا نیک سیر
  سال انتشار: 1392
  شابک: 0
  تعداد صفحات: 96
  قیمت: 0
  خلاصه: اين کتاب به سير تطوّر و خاستگاه سياست ‌علم و مطالعات نوآوری می‌پردازد. همچنين می‌کوشد از طريق تحليل مقاله ‌های پراستنادی که ساير پژوهشگران به آن‌ها استناد کرده‌اند، به شناسايی نظام‌مند توسعه ‏های فکری کليدی اين حوزه طی 50 سال گذشته بپردازد. اين تحليل نشان می‌دهد که حوزه نوظهور سياست علم و مطالعات نوآوری چگونه در اواخر دهه 1950 و دهه1960 از طيف وسيعی از رشته‏ ها بهره می‌برد و در گذر زمان، ارتباط آن با اين رشته ‌ها چگونه تطوّر يافته است. در اواسط دهه 1980، بخش‏های قابل توجه سياست علم و مطالعات نوآوری به تدريج در حوزه‌ منسجم‌تری تجميع شد که بر پذيرش چهارچوبی اقتصادی تطوّری (يا نوشومپتری)، مدل تعاملی فرايند نوآوری و (کمی بعدتر) مفهوم "نظام‌های نوآوری" و ديدگاه منبع‏محور بنگاه متمرکز بود. اين کتاب با بحث در مورد اينکه "آيا سياست علم و مطالعات نوآوری در مراحل اوليه تبديل‌شدن به رشته‌ای علمی است؟" پايان می‌يابد.
 • عنوان: زبان فارسی زبان علم
  پدید آورنده: عادل رفیعی،رضا مرا یحیی
  سال انتشار: 1392
  شابک: 0
  تعداد صفحات: 184
  قیمت: 0
  خلاصه: این کتاب در پنج فصل مجزا به نگارش درآمده است. در فصل اول این کتاب به بیان دیدگاههای مختلف پرداخته شده است. در فصل دوم کتاب به تفاوت بین زبان علم و زبان ادب، و زبان خودکار پرداخته می‌شود. برای این منظور در ابتدا به تمایز و رابطه بین زبان و ادبیات پرداخته شده است. برای انجام این کار با استفاده از انگاره نقش‌های زبانی یاکوبسن سعی شده مهم‌ترین نقش زبان (علم و خودکار) و زبان ادب را مشخص کند. سپس سعی کرده با پرداختن به ویژگی‌های اثر ادبی در مقابل اثر زبانی، اولاً دلایل این کار مشخص شود، و ثانیاً دیگر معیارهای تمایز اثر زبانی از اثر ادبی به دست آید. پس از پرداختن به تمایز بین اثر ادبی و اثر زبانی، در درون محدوده زبان، به تمایز بین زبان علم و زبان خودکار پرداخته شده. در نهایت تمایز بین زبان علم، زبان خودکار، و زبان ادب را بر روی پیوستاری به دست آورده است. درفصل سوم به مقایسه فرایندهای واژه سازی در زبان علم و زبان خودکار پرداخته شده است. همچنین در فصل چهارم و پنجم ویژگیهای گونه علمی زبان و شکل گیری و تقویت گونه علمی زبان فارسی به صورت مشروح آمده است.
 • عنوان: ترویج علم از نظر تاعمل
  پدید آورنده: محمد حسن زاده
  سال انتشار: 1392
  شابک: 0
  تعداد صفحات: 305
  قیمت: 0
  خلاصه: در این کتاب ابتدا با استفاده از مستندات مربوط به کشورهای ترکیه، آفریقای جنوبی، چین، آمریکا و انگلستان فعالیت‌های ترویج علم در این کشورها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سپس براساس مستندات فعالیت‌های سازمان‌ و نهادهای فعال در حوزه ترویج علم در ایران، نمایی از وضعیت کنونی ترویج علم در ایران ترسیم شده است. علاوه بر نهادها، اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، برنامه های توسعه یی، سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز بیست ساله نظام نیز با نگاه تحلیلی در ارتباط با ترویج علم مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان با مراجعه به 15 نفر از صاحب‌نظران و فعالان حوزه ترویج علم، بایسته‌ها و شایسته‌های مربوط به ترویج علم در ایران و راهکارهای ارتقای وضعیت کنونی مورد کنکاش قرار گرفته است.

1391

 • عنوان: موتورهای محرک نوآوری چاچوبی برای تحلیل پویایی نظام نوآوری فناورانه
  پدید آورنده: ناصر باقری مقدم، سید مسلم موسوی درچه، مسعود نصیری، عنایت الله معلمی
  سال انتشار: 1391
  شابک: 0
  تعداد صفحات: 305
  قیمت: 0
  خلاصه: کتاب «موتورهای محرک نوآوری چارچوبی خلاقانه برای تحليل پويايی نظام های نوآوری فناورانه» نوشته ناصر باقری مقدم، سيد مسلم موسوی درچه، مسعود نصری و عنايت الله معلمی از سوی مرکز تحقيقات سياست علمی کشور منتشر شد. اين کتاب در هفت فصل مجزا به نگارش درآمده است. فصل اول مروری بسيار گذرا بر مکاتب مختلف اقتصاد توسعه دارد که هر يک از آنها رويکرد متفاوتی نسبت به رابطه نوآوری، رشد و توسعه اقتصادی دارند. در فصل دوم مفاهيم نواوری، فرآيند نوآوری، مديريت نوآوری و سياست‌گذاری نوآوری مورد توجه قرار گرفته است. اين موضوعات پيش نياز مباحث مطرح در فصول بعدی کتاب هستند. در فصل سوم، مفهوم نظام نوآوری و انواع مختلف آن از قبيل نظام‌های نوآوری ملی، منطقه‌يی، بخشی و فناورانه توصيف شده است. در توصيف هر يک از اين انواع نظام‌های نوآوری، عوامل ساختاری و کارکردی آنها تبيين شده است.
 • عنوان: ارزیابی سیاست های علم، فنّاوری و نوآوری
  پدید آورنده: دکتر طباطبائیان،فاتح راد، شجاعی، سلطان زاده
  سال انتشار: 1391
  شابک: 0
  تعداد صفحات: 234
  قیمت: 0
  خلاصه: اين کتاب به سير تطوّر و خاستگاه سياست ‌علم و مطالعات نوآوری می‌پردازد. همچنين می‌کوشد از طريق تحليل مقاله ‌های پراستنادی که ساير پژوهشگران به آن‌ها استناد کرده‌اند، به شناسايی نظام‌مند توسعه ‏های فکری کليدی اين حوزه طی 50 سال گذشته بپردازد. اين تحليل نشان می‌دهد که حوزه نوظهور سياست علم و مطالعات نوآوری چگونه در اواخر دهه 1950 و دهه1960 از طيف وسيعی از رشته‏ ها بهره می‌برد و در گذر زمان، ارتباط آن با اين رشته ‌ها چگونه تطوّر يافته است. در اواسط دهه 1980، بخش‏های قابل توجه سياست علم و مطالعات نوآوری به تدريج در حوزه‌ منسجم‌تری تجميع شد که بر پذيرش چهارچوبی اقتصادی تطوّری (يا نوشومپتری)، مدل تعاملی فرايند نوآوری و (کمی بعدتر) مفهوم "نظام‌های نوآوری" و ديدگاه منبع‏محور بنگاه متمرکز بود. اين کتاب با بحث در مورد اينکه "آيا سياست علم و مطالعات نوآوری در مراحل اوليه تبديل‌شدن به رشته‌ای علمی است؟" پايان می‌يابد.

1390

 • عنوان: جایگاه ایران در آسیای جنوب غربی در حوزة اقتصاد دانش بنیان
  پدید آورنده: ناصر علی عظیمی، سجاد برخورداری دور باش
  سال انتشار: 1390
  شابک: 0
  تعداد صفحات: 234
  قیمت: 0
  خلاصه: در این كتاب رابطه میان "توسعه "و "نابرابری "تبیین شده نیز در خصوص عوامل موثر بر پیوند آن دو بحث گردیده است .مطالب كتاب را با این عناوین می‌خوانیم : درآمدی كلی به رابطه میان توسعه و نابرابری ;نظریه‌سازی اجتماعی توسعه ;تحول نگرش‌ها و رویكردهای توسعه ;الگوها و مدل‌های توسعه ;توسعه و سازمان‌های بین‌المللی ;بنیان‌های نابرابری اجتماعی ;نظریه‌های جامعه شناختی نابرابری اجتماعی ;جلوه‌های جامعه شناختی نابرابری اجتماعی ;روش‌ها و شاخص‌های سنجش نابرابری‌های اجتماعی ;پیوند توسعه و نابرابری‌های اجتماعی توسعه و دولت رفاه ;جهانی شدن و فرایند توسعه
 • عنوان: مقایسه نظام های ارزیابی آموزش عالی
  پدید آورنده: دکتر محمد حسینی مقدم
  سال انتشار: 1390
  شابک: 0
  تعداد صفحات: 207
  قیمت: 0
  خلاصه: در کنار نقشی که نهاد آموزش در انسان‌ سازی، تمدن‌ سازی و شکل‌دهی به حيات فرهنگی آدميان دارد شاهد شکل‌گيری فضای رقابتی در ميان مؤسسات آموزش عالی و خاصه دانشگاه‌ها برای دستيابی به جايگاه برتر جهانی هستيم. مبنای اين رقابت‌پذيری اعتبار و کيفيت آموزش هايی است که ارائه می‌شوند. اين اعتبار از رهگذر مقايسه و ارزيابی بروندادهای مؤسسات آموزش عالی با يکديگر به دست می‌آيد. از اين رو ارزيابی نظام آموزش عالی به منظور دستيابی به جايگاه مطلوبِ آينده يکی از دل مشغولي های مهم نقش‌آفرينان کليدی اين حوزه است. در اين کتاب از منظر آينده‌ پژوهی تلاش شده است ضمن رصد تحولات مرتبط با ساز و کار، شاخص ها و مدل ارزيابی نظام آموزش عالی در کشورهای منتخب توصيفی از وضع موجود ارائه و سپس با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه تجويزهايی برای دستيابی به آينده مطلوبِ آموزش عالی ايران ارائه شود. برای دستيابی به اين هدف کتاب حاضر در يک مقدمه، چهار فصل و يک جمع‌بندی نهايی تنظيم شده است. در اين کتاب تلاش شده است با پويش روندهای حاکم بر ارزيابی آموزش عالی کشورهای منتخب بر حسب شناسايی مدل‌ها، الگوها، شاخص‌ها و سازوکار ارزيابی زمينه ‌های نظری و مفهومی لازم به منظور ارتقای جايگاه آموزش عالی ايران ارائه شود. به اين منظور در «فصل اول» مفهوم ارزيابی و گونه ‌شناسی آن مورد بررسی قرار گرفته است، در «فصل دوم» تجربه‌ کشورهای منتخب بررسی شده است. در اين بررسی نقش‌آفرينان کليدی ارزيابی آموزش عالی هر کشور شناسايی و سپس الگو و شاخص‌های مورد توجه اين نهاد برای ارزيابی نظام آموزش عالی کشور مرتبط استخراج شده است. در «فصل سوم» نتايج حاصل از بررسی کشورهای منتخب به صورت مقايسه‌ای و تطبيقی بررسی شده و بر اساس وجوه مشترک آنها در «فصل چهارم » الگو و شاخص‌هايی به منظور رصد و ارزيابی وضعيت آموزش عالی ايران ارائه و توسط خبرگان آموزش عالی ايران اعتبار سنجی شده است .

 • عنوان: چهارمین موج توسعه علمی- فناورانه و پیامدهای فرهنگی اجتماعی در ایران
  پدید آورنده: علی پایا، رضا کلانتری نژاد
  سال انتشار: 1390
  تعداد صفحات: 499
  خلاصه: موضوع کتاب حاضر، بررسی توسعه فنّاوری های اطلاعات در ایران و ارزیابی تأثیرات آن در جنبه های فرهنگی و اجتماعی است. این مجموعه، محصول پژوهشی است که در یک دوره زمانی قریب به یک سال، با استفاده از امکاناتی که بعضاً توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور فراهم آمده، به انجام رسیده است. کتاب مشتمل بر سه فصل است. فصل اوّل با عنوان «چهارمین موج توسعه علمی و فناورانه و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن»، دربردارنده توضیحاتی درباره فنّاوری‌ های چهارگانه، فنّاوری ‌های همگرا و عوارض اجتماعی جانبی است. فصل دوم گفت‌وگو با پژوهشگران ایرانی درباره دانش های شناختی، زیستی، اطّلاعاتی و نانو است و در فصل سوم، واژه‌نامه و پیشنهادها و توصیه های سیاست‌گذاران است.

1389

 • عنوان: مروری بر مدل‌های ارزیابی توانمندی فنّاوری در سطح ملی
  پدید آورنده: سید حبیب الله طباطبئیان، رضا نقی ززاده، آرمان خالدی
  سال انتشار: 1389
  تعداد صفحات: 341
  خلاصه: ارزیابی توانمندی فنّاوری، فرایندی است كه در آن سطح فعلی قابلیت‌ها و توانایی‌های فناورانه یك واحد ملی یا سازمانی اندازه‌گیری می‌شود تا از این راه هم نقاط ضعف و قوت فناورانه آن شناسایی شود و هم بتوان این تونمندی ها را با رقبا و سطح ایده آن مقایسه نمود و برای جبران موارد نامطلوب، اقدام كرد. در كتاب حاضر، نگارنده به بررسی برخی از مشهورترین مدل‌های بین‌المللی مرتبط با ارزیابی سطح توانمندی فنّاوری كشورها می‌پردازد. وی سعی دارد هر مدل را در قالب یك فصل مجزا مورد بررسی قرار دهد و با تبیین مدل‌های معتبر ارزیابی سطح توانمندی فنّاوری در مقیاس ملی، نسبت به ارزیابی جامع‌تر و دقیق‌تر نسبت به این مدل‌ ها اقدام نموده و راهنمای مناسبی جهت ایجاد مدل‌ های جدید با محوریت نظریه‌ های دانشمندان ایرانی ارائه نماید.


 •  

  عنوان: شناسایی بنیان های اقتصاد دانش بنیاد
  پدید آورنده: دکتر ناصر علی عظیمی، سجاد برخورداری دورباش
  سال انتشار: 1389
  شابک: 0
  تعداد صفحات: 309
  قیمت: 0
  خلاصه: امروزه گذر از اقتصاد منبع‌ بنیاد به اقتصاد دانش ‌بنیاد برای همه كشورها به عنوان هدف اصلی مطرح می‌شود. كشورها برای دست‌یابی به این هدف اساسی، سیاست ‌های مختلفی را تدوین كرده‌اند. با تغییر نگرش به توسعه اقتصادی در دنیای امروز و تدوین راهبرد های توسعه بر اساس بنیان‌ های اقتصاد دانش بنیاد، اهمیت انتقال به این نوع اقتصاد، بیش از گذشته در كشورها مهم و اساسی شده است. اقتصاد ایران همانند اقتصاد سایر كشورهای در حال توسعه، نیاز مبرم برای گذر از اقتصاد منبع ‌بنیاد به اقتصاد دانش‌ بنیاد دارد. در این كتاب، هدف آن بوده است كه با توجه به اهمیت توسعه مبتنی بر دانش در اقتصاد كشور، بنیان ‌های اقتصاد دانش ‌بنیاد و تجربه ‌های كشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، بررسی و بر اساس آن سیاست‌ها، راه‌كارهای صحیح برای كشور پیشنهادشده است.

 

تمامی حقوق وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است.
طراحی و برنامه نویسی شرکت آریانیک