Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

آینده‌نگاری در آموزش عالی (مبتنی بر روش سناریونویسی)

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
اکبر گلدسته
ناشر: 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سال انتشار: 
۱۳۹۶
شابک: 
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۴۱-۸۶-۶
تعداد صفحات: 
۲۱۰صفحه
قیمت: 
۲۵۰۰۰تومان

اين كتاب مقدمه اي است براي افرادي كه م ي خواهند با مفهوم آيند ه نگاري و يكي از مه م ترين و
متداول ترين فنون آن يعني سناريونويسي آشنا شوند و نمونه هاي عملي كاربرد اين فن را در حوزه تع ليم و
تربيت و آموزش عالي مشاهده كنند. نمون ههاي ارائ هشده در اين كتاب حاصل پژوهش هاي انجام شده در حوزه
آموزش عالي ايران و جهان است كه تا زمان نگارش كتاب به رشته تحرير در آمده است.
كتاب داراي يك مقدمه و چهار فصل است. در مقدمه كتاب ابتدا با تاريخچه مختصري از آينده نگاري و
آينده پژوهي آشنا خواهيم شد. هم چنين بحث نسبتاً جامعي در مورد تفاو تها و شباه تهاي بين پيش بيني و
آينده نگاري صورت گرفته است؛ به ويژه در مورد ايرادات مفهومي پي شبيني به عنوان روشي براي اطلاع از
آينده و ضع فهاي عمده آن در مقايسه با رو شهاي آينده نگاري بحث شده است.
در فصل اول به مفاهيم و اصول آيند هنگاري پرداخته شده است و تقسي م بندي هاي متفاوت روش هاي
آينده نگاري از جنب ههاي متفاوت مانند سطوح جغرافيايي، انواع، جه ت گيري، مخاطبان، اهداف و كاركردها
صورت گرفته است.
در فصل دوم، به معرفي رو شهاي متفاوت سناريونويسي به عنوان يكي از فنون رايج آينده نگاري پرداخته
شده است. در اين فصل رو ش هاي كمي و كيفي سناريونويسي مورد بحث قرار گرفته است و روش
به عنوان متداو لترين روش سناريونويسي در حوزه آموزش عالي با جزئيات GBN سناريونويسي موسوم به
كامل معرفي شده است.
در فصل سوم، تجربيات سناريونويسي در حوزه آموزش عالي ايران كه عمدتاً شامل فعالي تهاي انجام شده
در ميز آيند هپژوهي و جزئيات كامل انجام يك طرح پژوهشي جامع انجا م شده توسط نگارنده در مورد
سناريو نويسي آينده جذب دانشجو در زير نظام آموزش عالي غير انتفاعي ايران است، ارائه شده است. انتظار
مي رود خوانندگان محترم بتوانند با مطالعه اين فصل با جزئيات انجام يك طرح سناريونويسي آشنا شده و
بتوانند مقدمات آغاز سناريونويسي در موضوعات مرتبط با آموزش عالي را فراهم كنند.
در فصل پاياني كتاب (چهارم)، نمونه هايي برجسته از تجربيات سناريونويسي در حوزه آموزش عالي در
جهان ارائه شده است تا خواننده سناريوهاي تدوين شده براي آموزش عالي در نقاط مختلف دنيا (مانند اتحاديه
ايرلند و برخي دانشگا ههاي جهان) را مطالعه كند. ،OECD اروپايي، هند، كشورهاي حوزه
در انتهاي كتاب نيز براي سهولت دسترسي خواننده، اصطلاحات و مفاهيم به كار رفته در كتاب در قالب
نمايه كاملي ارائه شده است.

تصویر جلد: 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما