به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نتایج ارزیابی و رتبه بندی سال ۱۳۹۹ نشریات علمی وزارت عتف بر اساس شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی اعلام شد.فصلنامه رهیافت که صاحب امتیازی آن بر عهده مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است، با کسب امتیاز ۸۰۵، به رتبه الف در گروه علوم انسانی گرایش علم، فناوری و نوآوری ارتقا یافت. این فصلنامه که از قدیمی ترین نشریات مرکز تحقیقات است از سال ۷۰ امتیاز نشر داشته و در طی سالیان گذشته به طور مستمر با رویکرد سیاست پژوهی در حوزه های علم ،فناوری و نواوری منتشر شده است.مدیر مسئول فصلنامه رهیافت، ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور می باشد و هم اکنون این مسئولیت بر عهده دکتر سید سروش قاضی نوری است. سردبیری فصلنامه رهیافت در سال های ۹۶-۹۴ بر عهده مرحوم استاد دکتر قانعی راد و بود و سپس در سال های ۹۹-۹۷ دکتر اکرم قدیمی این مسئولیت را داشت. این فصلنامه از سال ۱۴۰۰ توسط دکتر غلامعلی منتظر هدایت می شود. اعضای هیئت تحریریه فصلنامه رهیافت استادانی نظیر دکتر حمید رضا آراسته، دکتر علی پایا ، دکترمحمد توکل، دکترمحمد رضا حسینی بهشتی ، دکترهادی خانیکی ، دکترمحمد علی زلفی گل، دکترآریا الستی ، دکترابراهیم صالحی عمران؛ دکترفریده عصاره ، دکترمقصود فراستخواه، دکتراکرم قدیمی ، دکتررضا مکنون و دکترجعفر مهراد هستند.